Facility

  Gestió de serveis

 • Auditories de contractació de Serveis
 • Disseny i dimensionament de Serveis
 • Definició de Plecs de Licitació
 • Gestió de contractació
 • Auditories dels nivells de qualitat del servei
 • Implantació ISO
       9001   – Sistemes de qualitat
       14001 – Sistemes de gestió ambientals

  Gestió d'actius

 • Auditories de Control pressupostari
 • Realització de Plans d’Inversió
 • Implementació de Plans de Manteniment
 • Estudis d’ocupació i ús dels espais
 • Gestió patrimonial
 • Gestió del sòl
 • Project Management

  Gestió jurídica

 • Actualitzacions Normatives
 • Consultoria de Lloguers
 • Tramitacions Judicials
 • Reclamacions Patrimonials